Vedtægter for ICC Danmark


§ 1.
ICC DANMARK er et fællesorgan for danske organisation er, firmaer og enkeltpersoner, der er tilsluttet Det Internationale Handelskammer. ICC DANMARK’s formål er at opretholde stadig forbindelse med Det Internationale Handelskammer i Paris, at samarbejde med dette og i det hele at varetage de danske interesser inden for handelskammeret, alt i overensstemmelse med det i Det Internationale Handelskammers vedtægter anførte.


§ 2
ICC DANMARK’s bestyrelse består af en formand og indtil 12 repræsentanter valgt af Danmarks Rederiforening, Dansk Erhverv, DI samt Landbrug & Fødevarer, hver med indtil 2, blandt medlemmer eller ledere inden for organisationer, indehavere eller ledere af firmaer eller blandt enkeltpersoner, der er tilknyttet handelskammeret, jfr. § 1. På hvert års første møde, der skal afholdes inden den 1. april, og som tillige fungerer som ICC Danmarks generalforsamling, afgår i henhold til en ved lodtrækning fastsat rækkefølge 6 af bestyrelsens medlemmer, nemlig 1 inden for hver af de 6 fornævnte kategorier af repræsentanter valgt af hovedorganisationerne. Genvalg kan finde sted.


§ 3
ICC DANMARK vælger selv sin formand blandt bestyrelsens medlemmer, idet den hovedorganisation, der har indvalgt det bestyrelsesmedlem, der besætter formandsposten, udpeger en ny repræsentant til bestyrelsen i formandens sted. Formanden vælges for 4 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen i ICC DANMARK, der holder møde så ofte, som foreliggende sager dertil måtte give anledning, jfr. § 2, indkaldes af formanden enten på dennes eget initiativ eller efter opfordring af 2 af de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Indkaldelse af samtlige danske medlemmer af Det Internationale Handelskammer (Organizations og Associate Members) foretages efter formandens bestemmelse og i hvert fald en gang årligt.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.


§ 4
Medlemmerne hæfter ikke for ICC DANMARK’s forpligtelser. Ved aftaler indgået af ICC DANMARK forpligtes og berettiges alene bestyrelsen.

§ 5
Dansk Erhverv’s sekretariat fungerer tillige som sekretariat for ICC DANMARK.


§ 6
De løbende forretninger varetages af formanden i forbindelse med sekretariatet.

§ 7
Kontingentet fastsættes på det årlige bestyrelsesmøde.
ICC DANMARK indbetaler det bidrag, der fra dansk side skal betales til Det Internationale Handelskammer. Rejseomkostninger i ind- og udland for hovedorganisationernes delegerede bæres ikke af ICC DANMARK.


§ 8.
På hvert års første møde (jfr. § 2) forelægges regnskabet for det foregående kalenderår til godkendelse.


§ 9.
Optagelse af et nyt medlem som tilsluttet Det Internationale Handelskammer sker gennem ICC DANMARK. Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 6 måneders varsel til en 1. januar.


§ 10.
Forandring af disse vedtægter kan kun ske, når forslag herom vedtages af 6 af bestyrelsens medlemmer.

  1. april 2013