Hvorfor skal du blive medlem af ICC Danmark?

Vær med til at definere rammerne for international handel

Det er i regi af den globale ICC organisation, at retningslinjer, kodeks og regulering for international handel udarbejdes. Det betyder, at du som medlem af ICC har mulighed for, at have medindflydelse på de retningslinjer som gælder for dig og din virksomhed.

Kernen i ICC finder sted i de globale kommissioner, der består af eksperter fra hele verden. Det er i kommissionerne, at retningslinjer og kodeks diskuteres, udarbejdes og løbende revideres. Der findes kommissioner indenfor en lang række forskellige områder, herunder trade finance, told, voldgift, CSR, skattepolitik og miljø. Hvis du vælger at deltage i arbejdet som dansk ekspert kan du deltage i arbejdet i de globale kommissioner og dermed sætte dit aftryk på dagsordenen.

Når du er medlem af ICC Danmark vil du løbende modtage invitationer til forskellige arrangementer, seminarer og kurser. Du vil som medlem kunne deltage i disse arrangementer til en reduceret pris. Det samme gælder for publikationer som du kan købe med 20 % rabat.

ICC Danmarks sekretariat arbejder løbende for at tage emner op, som skaber værdi for medlemmerne. Vi er meget interesseret i dialog med vores medlemmer og har god kontakt til både andre nationale repræsentationer samt til hovedkontoret. Dermed kan vi hjælpe dig til at få medindflydelse på de dagsordner og faglige emner, der arbejdes med i den globale organisation.

Viden

Den viden, du som medlem af ICC får adgang til, kan inddeles i to overordnede kompetencer. Den første vedrører den ’early warning’ kompetence, som ligger i netværket i kraft af den globale tilstedeværelse og lokale forankring gennem landekontorer. Det betyder, at ICC tidligt varsles om eksempelvis protektionistiske tiltag eller erhvervsrettede policy initiativer. Den anden kompetence vedrører den ekspertviden og dybdegående brancheforståelse, som eksistrer i ICCs arbejdsgrupper. Her kan du drøfte aktuelle emner, selvregulering og retningslinjer for din branche med ligesindede virksomheder og eksperter.

Indflydelse

Mange af de globale retningslinjer, der gælder for din branche, bliver defineret i ICC. Der findes i regi af ICC en række globale arbejdsgrupper indenfor alt fra Trade Finance, voldgift og handelspolitik, til CSR og antikorruption, markedsføring mv. I disse arbejdsgrupper defineres de fælles retningslinjer og den selvregulering, som gælder både på branchespecifikt plan og på tværs af brancher. Det er også i arbejdsgrupperne, at medlemmer opdateres på kommende lovning og aktuelle problemstillinger. Som medlem af ICC kan du deltage i arbejdet i de globale arbejdsgrupper og dermed være med til at definere de retningslinjer, som gælder for din virksomhed.

International Interessevaretagelse

ICC adskiller sig fra andre nationale og regionale erhvervsorganisationer ved at være en global interessevaretager. Det betyder, at ICC varetager virksomheders interesser uafhængig af, hvilket kontinent de befinder sig på. Denne status som virksomhedernes talerør på tværs af grænser giver ICC en særlig legitimitet. Det er også årsagen til, at ICC i mange internationale fora, herunder i regi af WTO, FN og G20/B20, ofte deltager som eneste kollektive repræsentant for erhvervslivet.

Netværk

Som medlem af ICC Danmark får du adgang til et globalt og dynamisk netværk af virksomheder og ICC kontorer verden over. Dette netværk udmærker sig ved at være bygget på tæt dialog mellem medlemsvirksomheder og lokale ICC kontorer. I ICC Danmark arbejder vi løbende for at sætte fokus på aktuelle emner, som har vores medlemmers interesse. Det gør vi gennem netværksmøder med oplæg fra eksperter og politikere, og ved at igangsætte projekter og kampagner, ofte i samarbejde med andre ICC kontorer og hovedkontoret i Paris.

Medlemskontingent

Virksomheder: DKK 3.200
Mellemstore organisationer: DKK 10.600
Banker: DKK 6.250